NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ TÁM (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021- 2026
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày, ngày 30/9/2022 (Thứ Sáu).                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 2091/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2 Tờ trình 244/TTr-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.
3 Tờ trình 2075/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2076/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.
5 Tờ trình 2080/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
6 Tờ trình 2081/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
7 Tờ trình 2095/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 để phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi đầu tư do tỉnh quản lý để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn) và dự kiến ghi thu, ghi chi dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng.
8 Tờ trình 2096/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
9 Tờ trình 2105/TTr-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện (đợt 2) trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Giấy triệu tập 91/GTTrT-HĐND ngày 23/9/2022 về triệu tập Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4 Kế hoạch số 239/KH-HĐND ngày 23/9/2022 về tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.