> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XII

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 200/BC-MTTQ-BTT ngày 28/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  <  1 - 2 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 1470/TTr-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Tờ trình 1473/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương.
3 Tờ trình 1474/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
4 Tờ trình 1478/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5 Tờ trình 1479/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
4 Báo cáo 15/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5 Báo cáo 16/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
6 Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 15/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
7 Báo cáo 18/BC-HĐND ngày 12/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
5 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6 Một số nội dung gợi ý thảo luận
7 Kế hoạch số 239/KH-HĐND ngày 23/9/2022 về tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
8 Giấy triệu tập 91/GTTrT-HĐND ngày 23/9/2022 về triệu tập Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
9 Thông báo 20/TB-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
11 Kế hoạch 1099/KH-HĐND ngày 22/6/2021 của HĐND về tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
12 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
13 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
14 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
15 Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 12/10/2021 về tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.