> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 568/BTNMT-PC ngày 29/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trả lời 03 kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC trong đó quy định trách nhiệm xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài chính. Tuy nhiên, đến ngày 04/4/2015 liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sổ 14 quy định Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh giá khởi điếm đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, nội dung của hai thông tư nói trên mâu thuẫn với nhau về cơ quan thực hiện việc xác định giá khởi điểm, gây khó khăn cho địa phương. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có văn bản hưóng dẫn thống nhất việc thực hiện. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung về chính sách, luật pháp đất đai hiện hành hoặc ban hành mới về chính sách đất đai, đặc biệt là chính sách đất đai đối với doanh nghiệp, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên để hạn chế khiếu kiện, làm phức tạp tình hình tại địa bàn. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh hợp lý lưu lượng dòng chảy bình thường của dòng sông Ba sau đập An Khê vào các tháng mùa nắng, khô hạn đế đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân các huyện vùng hạ du sông Ba.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 406/BVHTTDL-VP ngày 05/02/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trả lời 04 kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng di tích chiến thắng Plei Me (huyện Chư Prông), tỉnh Gia Lai.  Chỉnh phủ đã công nhận Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng đường 7 sông Bờ vào năm 2003; tuy nhiên, đến nay chưa được đầu tư xây dựng. Cử tri đề nghị Chỉnh phủ quan tâm đầu tư kinh phỉ xây dụng Di tích lịch sử quốc gia Chiến thẳng đường 7 sông Bờ. Chính phủ đã công nhận Di tích lịch sử quốc gia Cánh đồng Cô Hầu, song chưa bố trí ngân sách để trùng tu. Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu Di tích lịch sử Cánh đồng Cô Hầu tại thị xã An Khê, huyện KBang.  Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo thuộc địa bàn các huyện Kông Chro, KBang và thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai, đã được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử vãn hóa, đến nay mới đẩu tư được 11 tỷ đồng từ nguồn vốn CTMTQG về văn hỏa, đề nghị Bộ tham mưu với Chính phủ tiếp tục đầu tư trừng tu xây dựng di tích Tây Sơn Thượng đạo. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 484/BGDĐT-VP ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp đào tạo sinh viên gắn với đầu ra để khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có việc làm, khắc phục tình trạng đào tạo đại học, cao đẳng tràn lan hiện nay, gây lãng phí nguồn lực của gia đình và xã hội.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 492/BGDĐT-VP ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai về việc

Nội dung trả lời: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chính phủ đầu tư nâng cấp 5 trường PTDTNT cấp huyện gồm: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Sê, Đức Cơ, để đạt quy mô 300 học sinh/trường. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng mới Trường THPT dân tộc nội trú các huyện phía Nam (tại thị xã Ayun Pa) cho khu vực 4 huyện, thị xã: Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa với quy mô 400 học sinh, thời gian thực hiện 2016 - 2020. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 471/BGDĐT-VP ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng định hướng nghề nghiệp, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng, phân luồng và định hướng hợp lý trong việc chọn ngành, nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội; đồng thời hạn chế mức độ chênh lệch về trình độ không đồng đều giữa học sinh ở các vùng, miền, nhất là giữa học sinh miền núi và học sinh ở vùng đô thị. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 302/LĐTBXH-VP ngày 27/01/2016, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Chỉnh phủ tiếp tục ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người cỏ công với cách mạng, người về hưu; trong đó, quan tâm nâng trợ cấp thương binh hằng tháng, nâng tiền lương hưu cho người về hưu từ năm 1993 về trước nhằm, hễ trợ thiết thực cho những đối tượng chỉnh sách giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống và được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đất nước. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung trả lời: Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2003/Tg-KTN ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung trả lời: Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 231/TTCP-KHTCTH ngày 03/02/2016 của Thanh tra Chính phủ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công tác đẩu tranh phòng, chống tham nhũng là công tác lâu dài, nhiều khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến nhiều người có chức, có quyền trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Do vậy, để làm tốt công tác này, đề nghị Quốc hội tăng cường giảm sát, nhất là giám sát theo chuyên đề, lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như: đất đai, y tế, xây dựng cơ bản, giao thông,..; có cơ chế thuận lợi và bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 546/BNN-VPĐP ngày 19/01/2016, trả lời kiến nghị cử trĩ tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Huyện KBang là một trong 5 huyện trong toàn quốc được Chính phủ chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đề nghị Chính phủ tăng cường công tác giúp đỡ và có cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chưong trình MTQG xây dựng nông thôn mới riêng cho huyện điểm KBang. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 472/BNN-VPĐP ngày 18/01/2016, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị tăng nguồn kinh phí hễ trợ trực tiếp Chương trình nông thôn mới bình quân 2.500 triệu đồng/xã (Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 582/BNN-KTHT ngày 20/02/2014 về hướng dẫn phân bổ nguồn vốn nông thôn mới năm 2014), vì hiện nay chỉ đạt 614..,triệuđồng/xã

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 547/BNN-VPĐP ngày 19/01/2016, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Cử tri đề nghị đối với các xã xây dụng nông thôn mới có trên 60% là người đồng bào dân tộc thiểu số và không có doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thì được đầu tư 100% vốn từ ngân sách nhà nước cho dự án. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10389/BNN-TY ngày 23/12/2015, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đối với chính sách hỗ trợ dịch bệnh: Quy định phải công bố dịch bệnh mới được hưởng chính sách hỗ trợ, để khôi phục sản xuất là chưa phù hợp, vì một số loại hình như dịch bệnh... kết thúc rất nhanh; nếu công bố dịch mới được hỗ trợ sẽ không kịp thời giúp nhân dân ốn định đời sống và sản xuất. Cho nên, đề nghị Bộ tham mưu với Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra sao cho phù hợp với Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và phát luật về thủy; đề nghị nâng mức hỗ trợ của Trung ương lên 90% mức thiệt hại (hiện tại là 80%) vì các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 571/BNN-KH ngày 20/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện tốt nhũng chính sách kinh tế vĩ mô mang tính cơ bản, ổn định lâu dài, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các địa phương gắn với toàn quốc để chủ động ứng phó, vượt qua mọi khó khăn, đưa kinh tế nông nghiệp của đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bển vững và ổn định đời sống của nông dân. 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 662/BQP-TM ngày 19/01/2016 của Bộ Quốc phòng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đường Trường Sơn Đông đoạn từ ngã 3 Chư GLong đến suối Thầu Dầu hư hỏng, mặt đường xuống cấp. Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, sớm duy tu bảo dưỡng để tránh bị xuống cấp trầm trọng gây lãng phí và khó khăn cho nhân dân đi lại.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >|