> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

30/12/2021 
- (01) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. (Chi tiết tại đây).

- (02)
Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (Chi tiết tại đây).

- (03)
Dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết tại đây).

- (04) Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chi tiết tại đây).

Các dự thảo Luật trình kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

30/12/2021 
- (01) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. (Chi tiết tại đây).

- (02)
Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (Chi tiết tại đây).

- (03)
Dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết tại đây).

- (04) Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chi tiết tại đây).