> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

02/10/2021
1. Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tải về.

2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự. Tải về.

3.Dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tải về.

4. Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tải về.

5. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Tải về.

6. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tải về

7. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tải về   


   

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

02/10/2021
1. Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tải về.

2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự. Tải về.

3.Dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tải về.

4. Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tải về.

5. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Tải về.

6. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tải về

7. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tải về