> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

25/04/2022


 
(01) Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chi tiết tại đây).

(02) Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(03) Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(04) Dự thảo Luật Thanh tra (Chi tiết tại đây).


(05) Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Chi tiết tại đây).

(06) Dự thảo Luật Dầu khí (Chi tiết tại đây).

(07) Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Chi tiết tại đây)

(08) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Chi tiết tại đây).

 

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

25/04/2022


 
(01) Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chi tiết tại đây).

(02) Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(03) Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(04) Dự thảo Luật Thanh tra (Chi tiết tại đây).


(05) Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Chi tiết tại đây).

(06) Dự thảo Luật Dầu khí (Chi tiết tại đây).

(07) Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Chi tiết tại đây)

(08) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Chi tiết tại đây).