> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

16/09/2022


 
(01) Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chi tiết tại đây).

(02) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Chi tiết tại đây).

(03) Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).   

(04) Dự thảo Luật Thanh tra (Chi tiết tại đây).

(05) Dự thảo Luật  Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (Chi tiết tại đây)

(06) Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(07) Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(08) Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lời người tiêu dùng (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(09) Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(10) Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(11) Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(12) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Chi tiết tại đây)

(13) Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(14) Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (Chi tiết tại đây).

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

16/09/2022


 
(01) Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chi tiết tại đây).

(02) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Chi tiết tại đây).

(03) Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).   

(04) Dự thảo Luật Thanh tra (Chi tiết tại đây).

(05) Dự thảo Luật  Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (Chi tiết tại đây)

(06) Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(07) Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(08) Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lời người tiêu dùng (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(09) Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(10) Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(11) Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).

(12) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Chi tiết tại đây)

(13) Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) (Chi tiết tại đây).  

(14) Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (Chi tiết tại đây).