> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

06/02/2017
(06/02/2017). Dự thảo Luật Cảnh vệ. Tải về
(06/02/2017). Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tải về
(21/02/2017). Dự thảo Luật Quy hoạch. Tải về
(21/02/2017). Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ. Tải về 
(29/3/2017).   Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý. Tải về
(13/4/2017).   Dự thảo Luật Du lịch. Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

06/02/2017
(06/02/2017). Dự thảo Luật Cảnh vệ. Tải về
(06/02/2017). Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tải về
(21/02/2017). Dự thảo Luật Quy hoạch. Tải về
(21/02/2017). Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tải về 
(21/3/2017).   Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ. Tải về 
(29/3/2017).   Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý. Tải về
(13/4/2017).   Dự thảo Luật Du lịch. Tải về