> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

01/04/2023 
1. Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (chi tiết).
2. Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (chi tiết).
3. Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (chi tiết).
4. Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) (chi tiết).
5. Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (chi tiết).
6. Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) (chi tiết).
7. Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (chi tiết).
8. Dự thảo Luật Đất đai (chi tiết).
9. Dự thảo Luật Căn cước (chi tiết).
10 Dự thảo Luật Viễn thông (chi tiết).
11. Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (chi tiết).
12. Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự (chi tiết).
13. Dự thảo Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) (chi tiết).


 

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

01/04/2023 
1. Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (chi tiết).
2. Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (chi tiết).
3. Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (chi tiết).
4. Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) (chi tiết).
5. Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (chi tiết).
6. Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) (chi tiết).
7. Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (chi tiết).
8. Dự thảo Luật Đất đai (chi tiết).
9. Dự thảo Luật Căn cước (chi tiết).
10 Dự thảo Luật Viễn thông (chi tiết).
11. Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (chi tiết).
12. Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự (chi tiết).
13. Dự thảo Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) (chi tiết).