> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

13/08/2019


 
01. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải về).

02. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (tải về).

03. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (tải về)


04. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (tải về)

05. Dự thảo Luật thư viện (tải về)

06. Dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi
(tải về)

07. Dự thảo Luật dự bị động viên (tải về).

08. Dự thảo Luật Lao động. (tải về )

09. Dự thảo Luật Chứng khoán. (tải về)


10. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tải về).

11. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (tải về).

12. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. (tải về).

13. Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. (tải về).

 

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

13/08/2019


 
01. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải về).

02. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (tải về).

03. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (tải về)


04. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (tải về)

05. Dự thảo Luật thư viện (tải về)

06. Dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi
(tải về)

07. Dự thảo Luật dự bị động viên (tải về).

08. Dự thảo Luật Lao động. (tải về )

09. Dự thảo Luật Chứng khoán. (tải về)


10. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tải về).

11. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (tải về).

12. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. (tải về).

13. Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. (tải về).