> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

25/02/2020  01. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. (Tải về)

  02. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. (Tải về)

  03. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. (Tải về)

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

25/02/2020  01. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. (Tải về)

  02. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. (Tải về)

  03. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. (Tải về)