> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

12/02/2015

(11/02/2015). Dự án Luật Nghĩa vụ Quân sự. Tải về 
(10/3/2015). Dự án Luật Thú ý. Tải về

(10/3/2015). Dự án Luật Vệ sinh an toàn lao động. Tải về
(
18/3/2015). Dự án Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tải về

(19/3/2015). Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Tải về 
(08/4/2015). Dự án Luật Ban hành văn bản pháp luật. Tải về 

(13/4/2015). Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tải về
(13/4/2015). Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (Sửa đổi). Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Tải về
(04/5/2015). Luật tố tụng hành chính. Tải về 
(04/5/2015). Dự thảo Luật Phí và lệ phí. Tải về
(13/5/2015). Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tải về 
(13/5/2015). Dự thảo Luật an toàn thông tin. Tải về  
(13/5/2015). Dự thảo Bộ Luật hình sự. Tải về
(13/5/2015). Dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam. Tải về
(18/5/2015). Dự thảo Luật Kế toán. Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

12/02/2015

(11/02/2015). Dự án Luật Nghĩa vụ Quân sự. Tải về 
(10/3/2015). Dự án Luật Thú ý. Tải về

(10/3/2015). Dự án Luật Vệ sinh an toàn lao động. Tải về
(
18/3/2015). Dự án Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tải về

(19/3/2015). Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Tải về 
(08/4/2015). Dự án Luật Ban hành văn bản pháp luật. Tải về 

(13/4/2015). Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tải về
(13/4/2015). Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (Sửa đổi). Tải về
(04/5/2015). Dự thảo Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Tải về
(04/5/2015). Luật tố tụng hành chính. Tải về 
(04/5/2015). Dự thảo Luật Phí và lệ phí. Tải về
(13/5/2015). Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tải về 
(13/5/2015). Dự thảo Luật an toàn thông tin. Tải về  
(13/5/2015). Dự thảo Bộ Luật hình sự. Tải về
(13/5/2015). Dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam. Tải về
(18/5/2015). Dự thảo Luật Kế toán. Tải về