> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

25/08/2015

(25/8/2015). Dự án Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tải về 
(25/8/2015). Dự án Luật dân sự (Sửa đổi). Tải về 
(25/8/2015). Dự án Luật thống kê (Sửa đổi). Tải về 
(26/8/2015). Dự án Luật an toàn thông tin. Tải về 
(03/9/2015). Dự án Luật trưng cầu ý dân. Tải vê
(08/9/2015). Dự án Luật Khí tượng thủy văn. Tải về 
(10/9/2015). Dự án Luật kế toán. Tải về
(14/9/2015). Dự án Luật phí và lệ phí (Dự thảo). Tải về 
(22/9/2015). Dự án Luật tố tụng hình sự (Sửa đổi). Tải về
(22/9/2015). Dự án Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Tải về 
(22/9/2015). Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tải về 
(23/9/2015). Dự án Luật tố tụng hành chính (Sủa đổi). Tải về 
(23/9/2015). Dự án Luật tố tụng dân sự. Tải về 
(02/10/2015). Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tải về 
(14/10/2015). Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

25/08/2015

(25/8/2015). Dự án Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tải về 
(25/8/2015). Dự án Luật dân sự (Sửa đổi). Tải về 
(25/8/2015). Dự án Luật thống kê (Sửa đổi). Tải về 
(26/8/2015). Dự án Luật an toàn thông tin. Tải về 
(03/9/2015). Dự án Luật trưng cầu ý dân. Tải vê
(08/9/2015). Dự án Luật Khí tượng thủy văn. Tải về 
(10/9/2015). Dự án Luật kế toán. Tải về
(14/9/2015). Dự án Luật phí và lệ phí (Dự thảo). Tải về 
(22/9/2015). Dự án Luật tố tụng hình sự (Sửa đổi). Tải về
(22/9/2015). Dự án Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Tải về 
(22/9/2015). Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tải về 
(23/9/2015). Dự án Luật tố tụng hành chính (Sủa đổi). Tải về 
(23/9/2015). Dự án Luật tố tụng dân sự. Tải về 
(02/10/2015). Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tải về 
(14/10/2015). Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tải về