> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

21/03/2014

(18/3/2014). Luật xây dựng (Sửa đổi). Tải về
(18/3/2014). Luật Bảo vệ môi trường.  Tải về
(18/3/2014). Luật Hải quan (Sửa đổi). Tải về
(18/3/2014). Luật Phá sản (Sửa đổi). Tải về
(20/3/2014). Luật Đầu tư công. Tải về
(08/4/2014). Luật công chứng. Tải về
(25/4/2014). Luật nhà ở (Sửa đổi). Tải về 
(05/4/2014). Hồ sơ Luật tổ chức Tòa án. Tải về
(08/4/2014). Báo cáo thẩm tra Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Tải về
(12/5/2014). Dự thảo Luật căn cước công dân. Tải về
(12/5/2014). Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

21/03/2014

(18/3/2014). Luật xây dựng (Sửa đổi). Tải về
(18/3/2014). Luật Bảo vệ môi trường.  Tải về
(18/3/2014). Luật Hải quan (Sửa đổi). Tải về
(18/3/2014). Luật Phá sản (Sửa đổi). Tải về
(20/3/2014). Luật Đầu tư công. Tải về
(08/4/2014). Luật công chứng. Tải về
(25/4/2014). Luật nhà ở (Sửa đổi). Tải về 
(05/4/2014). Hồ sơ Luật tổ chức Tòa án. Tải về
(08/4/2014). Báo cáo thẩm tra Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Tải về
(12/5/2014). Dự thảo Luật căn cước công dân. Tải về
(12/5/2014). Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Tải về