> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh chuẩn bị khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở

Ban Dân tộc HĐND tỉnh chuẩn bị khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”.

05/05/2014
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, ngày 27/02/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát số 66/KH-HĐND về việc “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh” từ năm 2009 đến năm 2013. 
Theo kế hoạch, từ ngày 13/5/2014 đến ngày 26/5/2014, Ban sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các huyện: Chư Păh, Kông Chro, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo và khảo sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Mục đích khảo sát, xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi ra trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng ngành, chính quyền địa phương; qua đó kiến nghị, đề xuất với Trung ương, tỉnh có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác cử tuyển./.
 
                                                                                      Việt Hường

Ban Dân tộc HĐND tỉnh chuẩn bị khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”.

05/05/2014
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, ngày 27/02/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát số 66/KH-HĐND về việc “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh” từ năm 2009 đến năm 2013. 
Theo kế hoạch, từ ngày 13/5/2014 đến ngày 26/5/2014, Ban sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các huyện: Chư Păh, Kông Chro, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo và khảo sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Mục đích khảo sát, xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi ra trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng ngành, chính quyền địa phương; qua đó kiến nghị, đề xuất với Trung ương, tỉnh có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác cử tuyển./.
 
                                                                                      Việt Hường