Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 343/NQ-HĐND

Nghị quyết 343/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

09/04/2021

09/4/2021

Nghị Quyết 344/NQ-HĐND

Nghị quyết 344/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI

09/04/2021

09/4/2021

Thông báo 265/TB-HĐND

Thông báo 265/TB-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/04/2021

09/4/2021