Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 217/TB-HĐND

Thông báo số 217/TB-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả Kỳ họ thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

11/07/2020

11/7/2020

Nghị Quyết 233/NQ-HĐND

Nghị quyết số 233/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 232/NQ-HĐND

Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 231/NQ-HĐND

Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 230/NQ-HĐND

Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 229/NQ-HĐND

Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 củaHĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 228/NQ-HĐND

Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 227/NQ-HĐND

Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 226/NQ-HĐND

Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thanh Tám.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 126/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 125/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 124/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về sửa đổi một số quy định của Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 123/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/07/2020

9/7/2020

Nghị Quyết 127/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/07/2020

09/7/2020