Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 64/TB-HĐND

Thông báo 64/TB-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 20/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 21/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 22/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 23/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 24/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 25/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 26/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 27/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 28/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 29/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 30/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 31/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 32/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 33/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 34/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 128/NQ-HĐND

Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây hạ áp sau công tơ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển khu vực Biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

 |<  < 1 - 2  >  >|