Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 114/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 114/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 115/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ quy định mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 116/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 116/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 178/NQ-HĐND

Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 179/NQ-HĐND

Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 180/NQ-HĐND

Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu phức hợp Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 181/NQ-HĐND

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 182/NQ-HĐND

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng).

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 183/NQ-HĐND

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669 (đi qua các xã Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An - thị xã An Khê).

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 184/NQ-HĐND

Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh), thành phố Pleiku.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 185/NQ-HĐND

Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2020.

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 186/NQ-HĐND

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

10/09/2019

10/9/2019

Nghị Quyết 187/NQ-HĐND

Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai.

10/09/2019

10/9/2019

Thông báo 161/TB-HĐND

Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

10/09/2019

9/10/2019