NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XII
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày, ngày 07/4/2023 (thứ Sáu).                
                                   * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 589/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.
2 Tờ trình 590/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025.
3 Tờ trình 580/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2).
4 Tờ trình 591/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2).
5 Tờ trình 568/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 355/TTr-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh.
7 Tờ trình 571/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
8 Tờ trình 563/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
9 Tờ trình 746/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình 745/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 744/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình 593/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
13 Tờ trình 597/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023.
14 Tờ trình 596/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
15 Tờ trình 581/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
16 Tờ trình 584/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.
17 Tờ trình 582/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình 647/TTr-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 602/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 724/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
21 Tờ trình 725/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
22 Tờ trình 752/TTr-UBND ngày 02/4/2023 của UBND tỉnh về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026