Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 179/TB-HĐND

Thông báo số 179/TB-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI

12/12/2019

12/12/2019

Nghị Quyết 206/NQ-HĐND

Nghị quyết 206/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đặt tên đường thuộc thành phố Pleiku

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 207/NQ-HĐND

Nghị quyết 207/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 208/NQ-HĐND

Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020"

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 117/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 117/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 118/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 119/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nộ dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 120/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 121/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 122/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 191/NQ-HĐND

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 192/NQ-HĐND

Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XI.

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 193/NQ-HĐND

Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát "Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh"

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 194/NQ-HĐND

Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

11/12/2019

11/ 12/2019

Nghị Quyết 195/NQ-HĐND

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2020 của tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 196/NQ-HĐND

Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12 /2019

Nghị Quyết 197/NQ-HĐND

Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 198/NQ-HĐND

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc nhất trí để UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư danh mục các dự án đầu tư phát triển nhà ở triển khai năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

11/12/2019

11/12 /2019

Nghị Quyết 199/NQ-HĐND

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 200/NQ-HĐND

Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

11/12/2019

11/12/2019

 |<  < 1 - 2  >  >|