THOI-GIAN-DIA-DIEM-(2).png
kl-tt.png
ke-hoach.png
gtt.png
dkcc.png
 
HDND-TINH-BAN-HDND.png
BC-TT.png
HD-BPC.png
HD-KTNS.png
HD-VHXH.png
HD-BDT.png

UBND.png
1-BC-HDUB.png
2-VKS.png
3-TAND.png
4-BC-THADS.png
5-UBND-BC.png
1-thu-chi-NS.png
2-tiet-kiem-chong-lang-phi.png
3-BC-tai-chinh-NN.png
4-KE-HOACH.png
5-THANH-TRA.png
6.png
7.png
8.png
6-TB-MTTQ.png
7-DBQH.png

TO-TRINH.png

thuong-truc-BPC-trinh.png
1.png
2.png
3.png

UBND-tinh-trinh.png
2703.png
2711.png
2710.png
2709.png
2704.png
2684.png
2689.png
2721.png
2549.png
2707.png
2607.png
2570.png
2605.png
2723.png
2539.png
2750.png
2764.png
2701.png
2612.png
2606.png
2765.png
2708.png
2702.png
2760.png
2762.png
2690.png
2713.png
2714.png
2751.png
2769.png
2878.png

CAC-BAN-HDND.png
BPCTT.png
KTNSTT.png
VHXHTT.png
BDTTT.png

HOAT-DONG-GIAM-SAT.png
64.png
733png-(1).png
72.png
du-thao-nq.png
71.png
2851.png
2850.png

THAO-LUAN-CHAT-VAN1.png
DANH-SACH-DB-THAO-LUAN.png
MOT-SO-NOI-DUNG-GOI-Y.png
phieu-CHAT-VAN.png
van-ban-chat-van.png
BC-TLT.png
tra-loi-chat-van.png

VAN-BAN-KHAC.png
175.png
2862-(1).png
du-thao-nghi-quyet.png
tong-hop-nq.png