CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm kỷ luật 6 tháng đầu năm 2017
2 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
3 Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
4 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
5 Các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình
6 Về tình hình công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
2 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3 Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
5 Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6 Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
7 Thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai
8 Về bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hàn
9 Về việc Quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021
11 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
12 Về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016
13 Về việc thành lập tổ dân phố mới (tổ dân phố 14) trên cơ sở sáp nhập tổ dân phố 11 và tổ dân phố 14 cũ thuộc phường An Phú, thị xã An Khê
14 Áp dụng trực tiếp nội dung chi, mức chi cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chín
15 Áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
16 Áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2
17 Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
19 Về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018
20 Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý
21 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứ
22 Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23 Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
24 Kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016