Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 54/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 55/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định nội dung và định mức chi hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 56/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 57/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ mức đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 58/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản án dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 59/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 60/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 61/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người co thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Ba ban hành.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 62/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 63/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về quy định mức học phí đối với giao dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017-2018.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 64/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về quy định giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 65/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp và ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 66/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 67/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 68/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng vă bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 69/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 81/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tuchj hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016.

13/07/2017

13/7/2019

Nghị Quyết 82/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017, về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XI.

13/07/2017

13/7/2019

 |<  < 1 - 2  >  >|