Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 90/TB-HĐND

Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 12/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

12/12/2022

12/12/2022

Nghị Quyết 171/NQ-HĐND

Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 172/NQ-HĐND

Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2021

Nghị Quyết 173/NQ-HĐND

Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận cơ cấu tổ chức và tăng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 174/NQ-HĐND

Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 175/NQ-HĐND

Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 176/NQ-HĐND

Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đăk Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 177/NQ-HĐND

Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai cho năm 2022.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 178/NQ-HĐND

Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Về chủ trương đầu tư dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo).

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 179/NQ-HĐND

Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và cải tạo nhà khách cũ thành trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị quyết 180/NQ-HĐND

Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 181/NQ-HĐND

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 182/NQ-HĐND

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 183/NQ-HĐND

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 184/NQ-HĐND

Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 185/NQ-HĐND

Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 186/NQ-HĐND

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 187/NQ-HĐND

Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 188/NQ-HĐND

Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

09/12/2022

09/12/2022

Nghị Quyết 35/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/12/2022

09/12/2022

 |<  < 1 - 2  >  >|