CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XI
2 Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 04/7/2018 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
3 Báo cáo số 213/BC-HĐND ngày 04/7/2018 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
4 Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 29/6/2018 về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
5 Báo cáo số 176/BC-VKS ngày 18/6/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
6 Báo cáo số 43/BC-TA ngày 21/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
7 Báo cáo số 748/BC-CTHADS ngày 21/6/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
8 Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
9 Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Ba về kết quả giám sát công tác cải cách thủ
10 Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về chất lượng đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017.
11 Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 106/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ Năm.
12 Báo cáo 1478/UBND- NC ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo số 85/BC-HĐND ngày 25/6/2018 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
15 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thán
16 Thông báo số 1447/TB-MTTQ-BTT ngày 29/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị của Mặt trận tại k
17 Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
18 Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201
19 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.
20 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
21 Báo cáo số 84/BC-HĐND ngày 25/6/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017.
22 Báo cáo số 89/BC-HĐND của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”
23 Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh khóa XI.
24 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 04/7/2018 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh qua các đợt giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2018.
25 Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
26 Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Hai “Về việc trồng mới 7.000 ha rừng”.
27 Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
2 Tờ trình về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kèm theo Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 02/7/2018 của HĐND tỉnh và dự thảo nghị quyết.
3 Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2017 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ khoản chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
4 Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
5 Tờ trình số 1304/TTr-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định đối
6 Tờ trình số 1305/TTr-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gi
7 Tờ trình số 1342/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức chi cụ thể cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (dự thảo Nghị quyết kèm theo)
8 Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phân cấp các nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung đối với
9 Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
10 Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo
11 Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
12 Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
13 Tờ trình số 1286/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc
14 Tờ trình số 1273/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ng
15 Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp d
16 Tờ trình số 1324/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (dự thả
17 Tờ trình số 1279/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (dự thảo Nghị quyết kèm theo).
18 Tờ trình số 1281/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (dự thảo Nghị quyết kèm theo).

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 212/BC-HĐND ngày 03/7/2018 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
2 Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 27/7/2018 của Ban Dân tộc về thẩm tra báo cáo do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI Kỳ họp thứ Sáu, đối với công tác dân tộc.
3 Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày03/7/2018 của Bam Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự
4 Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội về thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Phân tổ thảo luận
2 Gợi ý thảo luận tổ
3 Phiếu chất vấn
4 Báo cáo tổng hợp thảo luận tổ

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
2 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
3 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
4 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
5 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
6 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
7 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
8 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
9 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
10 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
11 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
12 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
13 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
14 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
15 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
16 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
17 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
18 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.