Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 341/NQ-HĐND

Nghị quyết số 341/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Siu Hương.

12/03/2021

12/3/2021

Nghị Quyết 342/NQ-HĐND

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12/03/2021

12/3/2021

Thông báo 261/TB-HĐND

Thông báo 261/TB-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/03/2021

12/3/2021