Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2019

Nghị Quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2019

Nghị Quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/ 6/2021

Nghị Quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021

Nghị Quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021

29/6/2021