Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 71/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 72/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 73/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 74/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 76/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về  việc bãi bỏ Khoản 2 Mục I và Khoản 3, Khoản 4 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 77/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 78/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 79/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 80/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 81/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 90/NQ-HĐND

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Về kết quả giám sát chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2013 - 2017.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 91/NQ-HĐND

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XI.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 97/NQ-HĐND

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

07/12/2017

07/12/2017

Nghị Quyết 98/NQ-HĐND

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đối với các đơn vị có liên quan tại tỉnh Gia Lai”.

07/12/2017

07/12/2017

 |<  < 1 - 2  >  >|