CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 144/BC-HĐND ngày 28/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.
2 Báo cáo số 159-BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
3 Thông báo số 204/TB-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 28/11/2019 về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
4 Báo cáo 366/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
5 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 05/12/2019 về kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
6 Báo cáo 227/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, công tác năm 2020.
7 Báo cáo 105/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.
8 Báo cáo 160/BC-UBND ngày 30/11/2019 về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán năm 2020
9 Báo cáo 150/BC-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
10 Báo cáo 143/BC-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019
11 Báo cáo 156/BC-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
12 Báo cáo 395/BC-VKS ngày 18/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo 71/BC-TA ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác Tòa án năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2020.
14 Báo cáo 1475/BC-THADS ngày 19/11/2019 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
15 Báo cáo 162/BC-UBND ngày 04/12/2019 về tình hình triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay.
16 Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về giải trình Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
17 Báo cáo số 142/BC-ĐGS ngày 14/11/2019 về kết quả giám sát của HĐND "Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh"."
18 Báo cáo 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
19 Báo cáo 145/BC-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 2414/TTr-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
2 Tờ trình 2415/TTr-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
3 Tờ trình 2469/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
4 Tờ trình 2533/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
5 Tờ trình 773/TTr-HĐND ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XI.
6 Tờ trình 779/TTr-HĐND ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
7 Tờ trình 2458/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong Quý IV năm 2019.
8 Tờ trình 2651/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9 Tờ trình 2594/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình 2710-TTr-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về trình phê duyệt tổng số biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2020 tỉnh Gia Lai
11 Tờ trình 2624/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình 2642/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.
13 Tờ trình số 2730/TTr-UBND ngày 30/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.
14 Tờ trình 2598/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình số 2703/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.
16 Tờ trình 2649/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư danh mục các dự án đầu tư Phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
17 Tờ trình 2597/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình số 2637/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 2495/TTr-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 2699/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn địa phương
21 Tờ trình 2493/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý.
22 Tờ trình 2640/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
23 Tờ trình 2639/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
24 Tờ trình 2636/TTr-UBND ngày 22/11/2109 của UBND tỉnh về việc quyết định đặt tên công trình công cộng thuộc huyện Phú Thiện.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 106/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” lĩnh vực dân tộc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
2 Báo cáo số 365/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
3 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/11/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
4 Báo cáo 226/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
2 Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 17/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Báo cáo 279/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI
5 Thông báo số 172/TB-HĐND ngày 14/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất để UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê.
6 Thông báo số 174/TB-HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với Tờ trình số 2452/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh.
7 Báo cáo 165/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh
8 Báo cáo 146/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và việc thực hiện những nội dung đã hứa tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
9 Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 Công văn số 2763/SKHĐT-DN ngày 02/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc trả lời kết quả triển khai các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.
11 Công văn số 2764/SKHĐT-TH ngày 03/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2019 (đến ngày 20/11/2019)
12 Công văn số 2791/UBND-NC ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI
13 Danh sách Đại biểu thảo luận
14 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020