XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 680/TTr-HĐND ngày 26/02/2019 về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòe.
2 Tờ trình 374/TTr-UBND ngày 21/02/2019 về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3 Tờ trình 372/TTr-UBND ngày 21/02/2019 về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 373/TTr-UBND ngày 21/02/2019 về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
5 Tờ trình 380/TTr-UBND ngày 22/02/2019 về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 379/TTr-UBND ngày 22/02/2019 về đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 172/BC-HĐND ngày 26/2/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình
2 Báo cáo 289/BC-HĐND ngày 26/2/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HDDND tỉnh về kết quả thẩm tra nghị quyết HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XI