NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày (thứ Hai), ngày 09/11/2020.                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 2122/TTr-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Tờ trình 1943/TTr-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai.
3 Tờ trình 2081/TTr-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2082/TTr-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5 Tờ trình 2132/TTr-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 2134/TTr-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách địa phương.
7 Tờ trình 2208/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
8 Tờ trình 910/TTr-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Phan Chung.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 293/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 do Chủ tịch UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.
2 Báo cáo 437/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - ngân sách

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4 Thông báo số 231/TB-HĐND ngày 22/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.