NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 buổi, ngày 09/5/2021 (Chủ nhật).                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 18/BC-VP ngày 05/5/2021 của Văn phòng HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 468/TTr-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.
2 Công văn 511/UBND-KTTH ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về giải trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 520/BC-HĐND ngày 29/4/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)