Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 102/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 103/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 104/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 104/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc sửa đổi nội dung Điểm 1b, Mục 1 biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 105/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 105/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 106/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 107/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 108/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 109/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 109/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 110/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 111/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 111/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 112/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 113/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 113/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2019 - 2020

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết quả giám sát tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp thứ Bảy và thứ Chín (từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/3/2019)

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 163/NQ-HĐND

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 164/NQ-HĐND

Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hội đất bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 165/NQ-HĐND

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị Quyết 166/NQ-HĐND

Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ia Ga - Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

 |<  < 1 - 2  >  >|