Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 134/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 133/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 132/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 131/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 285/NQ-HĐND

Nghị quyết 285/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 284/NQ-HĐND

Nghị quyết 284/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội tỉnh Gia Lai năm 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 283/NQ-HĐND

Nghị quyết 283/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 282/NQ-HĐND

Nghị quyết 282/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (thuộc Tổ hợp dịch vụ thương mại – Khu phức hợp Đak Đoa).

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 281/NQ-HĐND

Nghị quyết 281/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng Khu A – Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 280/NQ-HĐND

Nghị quyết 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND

Nghị quyết 279/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 278/NQ-HĐND

Nghị quyết 278/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 277/NQ-HĐND

Nghị quyết 277/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 274/NQ-HĐND

Nghị quyết 274/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XI

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 273/NQ-HĐND

Nghị quyết 273/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 272/NQ-HĐND

Nghị quyết 272/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 271/NQ-HĐND

Nghị quyết 271/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 270/NQ-HĐND

Nghị quyết 270/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 269/NQ-HĐND

Nghị quyết 269/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10/12/2020

10/12/2020

Nghị Quyết 268/NQ-HĐND

Nghị quyết 268/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Văn Tuấn.

10/12/2020

10/12/2020

 |<  < 1 - 2  >  >|