> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XII

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 200/BC-MTTQ-BTT ngày 28/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 2091/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2 Tờ trình 244/TTr-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.
3 Tờ trình 2075/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2076/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.
5 Tờ trình 2080/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
6 Tờ trình 2081/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
7 Tờ trình 2095/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 để phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi đầu tư do tỉnh quản lý để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn) và dự kiến ghi thu, ghi chi dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng.
8 Tờ trình 2096/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
9 Tờ trình 2105/TTr-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện (đợt 2) trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình 02/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
11 Tờ trình 89/TTr-MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
12 Tờ trình 05/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 Tờ trình 06/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
14 Tờ trình 07/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
15 Tờ trình 08/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16 Tờ trình 839-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
17 Tờ trình 840-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
18 Tờ trình 1469/TTr-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 1470/TTr-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 1473/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương.
21 Tờ trình 1474/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
22 Tờ trình 1478/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
23 Tờ trình 1479/TTr-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
2 Báo cáo 15/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3 Báo cáo 16/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 15/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
5 Báo cáo 18/BC-HĐND ngày 12/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Kế hoạch số 239/KH-HĐND ngày 23/9/2022 về tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
4 Giấy triệu tập 91/GTTrT-HĐND ngày 23/9/2022 về triệu tập Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5 Thông báo 20/TB-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
7 Kế hoạch 1099/KH-HĐND ngày 22/6/2021 của HĐND về tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
8 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
9 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
11 Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 12/10/2021 về tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.