> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XII

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 200/BC-MTTQ-BTT ngày 28/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 589/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.
2 Tờ trình 590/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025.
3 Tờ trình 580/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2).
4 Tờ trình 591/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2).
5 Tờ trình 568/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 355/TTr-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh.
7 Tờ trình 571/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
8 Tờ trình 563/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
9 Tờ trình 746/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình 745/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 744/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình 593/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
13 Tờ trình 597/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023.
14 Tờ trình 596/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
15 Tờ trình 581/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
16 Tờ trình 584/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.
17 Tờ trình 582/TTr-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình 647/TTr-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 602/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 724/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
21 Tờ trình 725/TTr-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
22 Tờ trình 752/TTr-UBND ngày 02/4/2023 của UBND tỉnh về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku.
23 Tờ trình 2091/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
24 Tờ trình 244/TTr-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.
25 Tờ trình 2075/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
26 Tờ trình 2076/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.
27 Tờ trình 2080/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
28 Tờ trình 2081/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
29 Tờ trình 2095/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 để phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi đầu tư do tỉnh quản lý để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn) và dự kiến ghi thu, ghi chi dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng.
30 Tờ trình 2096/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
31 Tờ trình 2105/TTr-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện (đợt 2) trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
32 Tờ trình 02/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
33 Tờ trình 89/TTr-MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
34 Tờ trình 05/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
35 Tờ trình 06/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
36 Tờ trình 07/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
37 Tờ trình 08/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
38 Tờ trình 839-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
39 Tờ trình 840-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
40 Tờ trình 1469/TTr-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
4 Báo cáo 15/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5 Báo cáo 16/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
6 Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 15/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
7 Báo cáo 18/BC-HĐND ngày 12/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
5 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6 Một số nội dung gợi ý thảo luận
7 Kế hoạch số 239/KH-HĐND ngày 23/9/2022 về tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
8 Giấy triệu tập 91/GTTrT-HĐND ngày 23/9/2022 về triệu tập Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
9 Thông báo 20/TB-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
11 Kế hoạch 1099/KH-HĐND ngày 22/6/2021 của HĐND về tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
12 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
13 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
14 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
15 Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 12/10/2021 về tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.