Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 157/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết 156/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết 155/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 154/NQ-HĐND

Nghị quyết 154/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 153/NQ-HĐND

Nghị quyết 153/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 152/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòe.

01/03/2019

1/3/2019

Nghị Quyết 133/NQ-HĐND

Thông báo số 133/TB-HĐND ngày 01/3/2019 về kết quả kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND tỉnh khóa X.

01/03/2019

1/3/2019