CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 09/10/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã năm 2012) trên địa bàn tỉnh".
2 Báo cáo số 257/BC-HĐND ngày 03/11/2018 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019
3 Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2018, chương trình công tác năm 2019 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.
4 Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
5 Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
6 Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 24/11/2018 của UBND về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019.
7 Báo cáo 102/BC-HĐND ngày 15/11/2018 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đối với các đơn
8 Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 26/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh khóa XI.
9 Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 26/11/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh khóa XI). (Báo cáo 109/BC-HĐND ngày 03/12/2018 của HĐND tỉnh về bổ sung
10 Báo cáo số 106/BC-HĐND ngày 28/11/2018 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
11 Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
12 Thông báo 1649/TB-TTTQ-BTT ngày 22/11/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thông bán công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và những kiến nghị của Mặt tr
13 Công văn số 2732/UBND-NC ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết mội số kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy-HĐND tỉnh khóa XI
14 Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (Thay
15 Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
16 Báo cáo số 350/BC-VKS ngày 13/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI.
17 Báo cáo số 76/BC-TA ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác Tòa án năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2019.
18 Báo cáo số 1355/BC-CTHADS ngày 02/10/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia La
19 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng, rà soát thống kê toàn bộ các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến 30/6/2018 (
20 Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh khóa XI.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 2565/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2 Tờ trình 631/TTr-HĐND ngày 21/11/2018 của HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016
3 Tờ trình số 2564/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
4 Tờ trình số 630/TTr-HĐND ngày 19/11/2018 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XI.
5 Dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
6 Tờ trình số 635/TTr-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2
7 Tờ trình số 634/TTr-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, đất rừng không
8 Tờ trình số 254/TTr-HĐND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết đ
9 Tờ trình số 2607/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.
10 Tờ trình số 2692/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.
11 Tờ trình 2588/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
12 Tờ trình số 2533/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
13 Tờ trình số 2563/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án giao đất, giao rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2023.
14 Tờ trình số 2532/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng n
15 Tờ trình số 2531/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai.
16 Tờ trình số 2586/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quố
17 Tờ trình số 2601/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình số 2582/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ
19 Tờ trình số 2581/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2019.
20 Tờ trình số 2568/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
21 Tờ trình số 2637/TTr-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
22 Tờ trình số 2597/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc chia, sáp nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị
23 Tờ trình số 2605/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập
24 Tờ trình số 2595/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020.
25 Tờ trình số 2553/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể tha
26 Tờ trình số 2666/TTr-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi
27 Tờ trình số 2569/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, ban tư vấn thuộc Ủy ba
28 Tờ trình số 2590/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc quyết định đặt tên đường thuộc thị xã An Khê.
29 Tờ trình số 2591/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc quyết định đặt tên đường thuộc thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện.
30 Tờ trình số 2551/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
31 Tờ trình 2608/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ các nghị quyết thông qua các quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng hàng hóa, dịch vụ
32 Tờ trình số 2589/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị thành phố Pleiku – Hạng mục đường Trần Phú.
33 Tờ trình số 2470/TTr-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đường tỉnh 662B (xã Ia Ake – Chư A Thai, huyện Phú Thiện đi huyện Ia Pa), tỉnh Gia Lai
34 Tờ trình 2697/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 258/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
2 Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 23/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị q
3 Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 26/11/2018 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
4 Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Bảy đối với công tác Dân tộc.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy triệu tập số 124/GTrT-HĐND ngày 12/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Phiếu Chất vấn và Phiếu Đăng ký phát biểu thảo luận chung tại Hội trường.
3 Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ.
4 Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ lấy phiếu tín nhiệm
5 Một số nội dung gợi ý thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI.
6 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiềm kỳ 2016 - 2021.
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
8 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
9 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV