Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 237/TB-HĐND

Thông báo số 237/TB-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI

09/11/2020

09/11/2020

Nghị Quyết 256/NQ-HĐND

Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

09/11/2020

09/11 /2019

Nghị Quyết 257/NQ-HĐND

Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

09/11/2020

09/11/2020

Nghị Quyết 258/NQ-HĐND

Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Phan Chung

09/11/2020

09/11/2020

Nghị Quyết 260/NQ-HĐND

Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai

09/11/2020

09/11/2019

Nghị Quyết 261/NQ-HĐND

Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách địa phương

09/11/2020

09/11/2020

Nghị Quyết 262/NQ-HĐND

Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2020

0911/2020

Nghị Quyết 263/NQ-HĐND

Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2020

09/11/2020

Nghị Quyết 259/NQ-HĐND

Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 về phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai

09/11/2020

09/11/2010

Nghị Quyết 128/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

09/11/2020

09/11/2020