Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 346/NQ-HĐND

Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

09/05/2021

09/05/2021