CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 200/BC-MTTQ-BTT ngày 28/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 02/TTr-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2 Tờ trình 89/TTr-MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 Tờ trình 05/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Tờ trình 06/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5 Tờ trình 07/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6 Tờ trình 08/TTr-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7 Tờ trình 839-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
8 Tờ trình 840-TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
2 Kế hoạch 1099/KH-HĐND ngày 22/6/2021 của HĐND về tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026