Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 226/TB-HĐND

Thông báo số 226/TB-HĐND ngày 24/9/2020 về Kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

24/09/2020

24/9/2020

Nghị Quyết 241/NQ-HĐND

Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

24/09/2020

24/11/2020

Nghị Quyết 242/NQ-HĐND

Nghị quyết số 242/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Trang.

24/09/2020

24/9/2020

Nghị Quyết 243/NQ-HĐND

Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

24/09/2020

24/9/2020