CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 159/BC-HĐND ngày 06/5/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả các nội dung lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 938/TTr-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Tờ trình số 675/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
3 Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông, tỉnh Gia Lai
4 Tờ trình số 677/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku – Đak Đoa – Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km 0+00 – Km 7+ 100)
5 Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện Chư Pưh
6 Tờ trình số 679/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê
7 Tờ trình số 678/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa
8 Tờ trình số 921/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Gia Lai
9 Tờ trình số 928/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị phân bố kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai
10 Tờ trình số 924/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư Phương án bố trí dân cư tự do huyện Mang Yang (Dự án ổn định dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang)
11 Tờ trình số 792/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa
12 Tờ trình số 937/TTr-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc trình phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Gia Lai
13 Tờ trình số 691/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện
14 Tờ trình số 971/TTr-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về đề nghị sửa đổi một số nội dung về giá đất, ban hành theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 396/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
2 Báo cáo số 254/BC-HĐND ngày 05/5/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười hai

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Thông báo số 201/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).