Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 76/TB-HĐND

Thông báo 76/TB-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/10/2022

05/ 10/2022

Nghị Quyết 153/NQ-HĐND

Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 154/NQ-HĐND

Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện (đợt 2) trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 157/NQ-HĐND

Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

30/09/2022

30/9/2022

Nghị Quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 để phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi đầu tư do tỉnh quản lý để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn) và dự kiến ghi thu, ghi chi dự án khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng

30/09/2022

30/9/2022