Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 46/TB-HĐND

Thông báo 46/TB-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/04/2022

19/4/2022

Nghị Quyết 17/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 18/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 19/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 107/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Gia Lai năm 2022

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 108/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hoá đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị bệnh viện vệ tinh ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai (vốn trong cân đối theo tiêu chí)

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 111/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 112/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương sang năm 2022 tiếp tục thực hiện và giải ngân

15/04/2022

15/4/2022

Nghị Quyết 113/NQ-HĐND

Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/04/2022

15/4/2022