Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết số 148NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 147/NQ-HĐND

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 145/NQ-HĐND

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 97/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 98/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết /2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 100/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 150/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bố trí nguồn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 149/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 – 2023.

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 146/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2021 (Nguồn vốn ngân sách địa phương)

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 144/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường thuộc thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 143/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường thuộc thị xã An Khê

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 142/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 662B (xã Ia Ake – Chư A Thai, huyện Phú Thiện đi huyện Ia Pa), tỉnh Gia Lai

06/12/2018

6/12/2018

Nghị Quyết 141/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thành phố Pleiku – Hạng mục đường Trần Phú

06/12/2018

6/12/2018

 |<  < 1 - 2  >  >|