NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
     
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: Thứ Năm, ngày 24/9/2020, khai mạc lúc 08 giờ 00'.
* Địa điểm: Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy

(số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 1927A-TTr-UBND ngày 16/9/2020 về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Tờ trình số 876/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3 Tờ trình 877/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Trang.
4 Tờ trình 878/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 283/BC-HĐND ngày 21/9/2020 về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 17/9/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.