Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 25/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

08/12/2016

12/8/2016

Nghị Quyết 25/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 26/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 27/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 28/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với việc quản lý tài sản, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 29/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 30/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 31/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm ý tế năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 32/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 33/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 34/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc Quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 35/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc Quy định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 36/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 37/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 38/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp,rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vói đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 40/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 41/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 42/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đưòng, hè phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 43/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

 |<  < 1 - 2  >  >|