Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc thông qua "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa UBND các cấp với các Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc tỉnh năm học 2016-2017.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, về tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2016.

30/06/2016

30/6/2016

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

6/28/2016

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác định kết quả bầu cử Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

ghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần của các Ban HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28/06/2016

28/6/2016

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2016, về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28/06/2016

28/6/2016

 |<  < 1 - 2  >  >|