Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phân bổ kinh phí đào tạo, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã trên địa bà tỉnh Gia Lai năm 2017.

24/08/2019

24/8/2019

Nghị Quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

24/08/2019

24/8/2019

Nghị Quyết 70/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

24/08/2017

24/8/2017